Backlash

Backlash is a 90s Boom Bap Slim Shady, Eminem Type Beat.

BPM 76 / D Harmonic Minor

WAV / STEM Files